slide18

Blog

Voortgang plan Houtse Akkers

Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad

Onderwerp:  Voortgang plan Houtse Akkers
Datum: 17 januari 2013
Partij: HH
Bijlage: 4
Ingekomen brief griffie: 21 januari 2013
Antwoord college: 5 februari 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Twee weken geleden heeft de Helmondse raad het bestemmingsplan Houtse Akkers vastgesteld. Maar naar nu blijkt liggen de bouwactiviteiten al langere tijd (nagenoeg?) stil! En dat baart Helder Helmond zorgen. Wij willen dan ook heel graag meedenken om hier wat vaart in te brengen. Wij zijn van mening dat met name het niet – al dan niet tijdelijk of voorlopig – aanpakken van de leefomgeving daar mede de oorzaak van is. Niet alleen de huidige bewoners – pioniers – waarvan velen al meer dan twee jaar te maken hebben met tijdelijke straten, wateroverlast, modder, en bovenal geen fraai uitzicht, zijn daar de dupe van. Maar met name mogelijke toekomstige bewoners/kopers worden hierdoor afgeschrikt. Sterker nog de geplande woningen aan de zuidzijde Voorste Akkerweg staan al sinds 28 april 2011 (al bijna twee jaar) te koop. En daarvan is er
tot op heden nog geen een verkocht. De genoemde makelaars hebben ze zelfs al niet eens meer op hun eigen website staan! Helder Helmond vindt dat we het aan de huidige bewoners verplicht zijn maar ook om toekomstige kopers te kunnen trekken dat we op korte termijn afdoende maatregelen dienen te treffen.
1. We stellen dan ook voor om in ieder geval de verkoop van de woningen aan de zuidzijde Voorste Akkerweg weer te stimuleren. Gaat u daar werk van maken?
2. Daarbij hoort ons inziens onlosmakelijk dat we ook iets moeten doen aan de leefomgeving. Wij pleiten er dan ook voor om het bouwvlak Aleida van Dieststraat/Johanna van Heverleestraat tijdelijk in te richten als groenstrook al dan niet met een of meer speeltoestellen. Deelt u onze visie?
3. Verder stellen we voor om de wadi aan de zuidzijde alvast in te richten. Bent u bereid om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken?
4. Want u deelt toch ook met ons de mening dat het plan Houtse Akkers niet voor niets een goed beeldkwaliteitsplan heeft. Bent u van plan om op korte termijn actie te ondernemen om ook hier het Brandevoort-idee te realiseren?

Vertrouwende op een spoedige reactie uwerzijds verblijven wij.
Hoogachtend en met heldere groet,

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond.
Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Wij delen uw zorgen. Dat de stagnerende uitvoering het gevolg is van de huidige crisis en daarmee samenhangend de moeilijke situatie op de woningmarkt mag duidelijk zijn. Helaas beschikt de gemeente over weinig instrumenten om hierin verbetering te brengen. Dit neemt niet weg dat wij ons zeer goed beseffen dat deze situatie voor de huidige bewoners meer en langduriger ongemak met zich meebrengt dan zij, u en wij bij de start van dit project konden voorzien.
Onderstaand gaan wij puntsgewijs in op uw vragen.
1. Met de ontwikkelende partij, de V.O.F. Houtse Akker, worden – ook op bestuurlijk niveau- intensieve gesprekken gevoerd, over de mogelijkheden voor herontwikkeling van de woningen binnen de beleidskaders, nu gebleken is dat deze woningen in de huidige markt niet verkoopbaar zijn. In eerste instantie richten wij ons daarbij op de woningen aan de Voorste Akkerweg. Dat dit een onzeker, complex en kwetsbaar proces is, mede ook in relatie tot de verwachtingen van de huidige bewoners, mag duidelijk zijn. Wij kunnen nu dan ook niet vooruitlopen op de eventuele resultaten van deze Gemeenteraad van Helmond Blz. 2 Bijlage 4 onderhandelingen, doch verzekeren wij u dat wij ons ten zeerste inspannen voor een positieve uitkomst.
2. De directe leefomgeving van de huidige bewoners wordt vooral beïnvloed door het feit dat zij in een bouwrijpe, doch nog niet in woonrijpe omgeving, wonen. Door de zeer gefaseerde uitvoering en als gevolg daarvan toekomstige bouwverkeer in de straten, kunnen deze (woon)straten niet woonrijp gemaakt worden. Met de weinige, ons ter beschikking staande, financiële middelen, trachten wij de meest urgente knelpunten aan te pakken. Zo zijn inmiddels, na aanvankelijk enkele proefsleuven te hebben gegraven, alle woonstraten (alle nog als bouwstraat uitgevoerd) voorzien van sleuven om het water sneller en beter af te voeren. Gelijktijdig hieraan is de waterdoorvoer in de bestaande sloot aan de Kromme Haagdijk verbeterd. Tevens zullen braakliggende bouwterreinen (o.a. Aleida van Dieststraat/Johanna van Heverleestraat) worden ingezaaid met gras. Dit kan echter pas in het voorjaar van 2013 worden uitgevoerd omdat het graszaad een constante temperatuur van ten minste 10ºC nodig heeft om te ontkiemen. Ook zullen de braakliggende bouwterreinen en de bouwstraten met regelmaat geïnspecteerd worden en indien nodig opgeruimd dan wel hersteld worden.
3. Voor de wadi geldt dat deze is aangelegd met het oog op waterberging en niet als groenvoorziening. De wadi heeft daarmee reeds zijn definitieve vorm. De wadi wordt extensief beheerd. Dit betekent dat er maximaal tweemaal per jaar gemaaid wordt. Dit onderhoudsregiem blijft gehandhaafd.
4. Nu het bestemmingsplan in procedure is, kunnen in de eerste helft van 2013 de noordelijke en zuidelijke groengebieden, gelegen onder de hoogspanningslijnen, definitief ingericht worden. Met deze inrichting wordt een stap in de goede richting genomen voor wat betreft de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte. Hierdoor verbetert niet alleen het aanblik van de wijk maar komen er ook voorzieningen als wandelpaden, honden uitlaatstroken (noordelijke deel) en een honden loslaatterrein (zuidelijk deel) beschikbaar voor de bewoners. Zo verbetert ook de leefbaarheid. Met deze combinatie van maatregelen hopen we het ongemak voor de huidige bewoners te kunnen beperken gedurende de periode dat de woonstraten (c.q. de volledige wijk) nog niet woonrijp gemaakt kunnen worden.

In het vertrouwen u hiermee correct te hebben geïnformeerd,
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester de secretaris
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel A.A.M. Marneffe RA