Slide15

Blog

Verslag – Wijkbijeenkomst 18 november 2013 om 20.00 uur Zaal de Koning

Wijkbijeenkomst 18 november 2013 om 20.00 uur Zaal de Koning

 

Aanwezig: Pieter van Rooy, Hennie Bekx, Herbert von Reth, ReggieSpoormakers, Gairthy Exalto, Theo Proost, L.C. Richard en J.C. Richard-Willems, Jan Willem Mulkens, Roland v.d. Ven, Lukas van Hoek, T. v. Schijndel, H. van Kraay, M.F. van Geel, Henri v.d. Vonderen, Bert Feijen, Eric van Kilsdonk, Mario v. Vlerken, Cor Ketelaars, Boetzkes, Mario Coolen, Hans Goossens, Joke van Eemeren, Jan Drouen, Toon v.d. Kam, Cor v. Rijsingen en Anja Donkers (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Tim Kuijpers. Hans Meulendijks, Wil van Loon, Peter van Gastel

 

01. Welkom.  Voorzitter Jan Drouen heet iedereen welkom en memoreert de advertentie voor werving van nieuwe (bestuurs)leden voor de wijkraad en de resultaten hiervan.                                                                 

 02. Voorstellen van nieuw bestuurslid. Cor van Rijsingen wordt geïntroduceerd als nieuw bestuurslid en stelt zich voor aan de aanwezigen.

 

03. Notulen Wijkbijeenkomst WB009. Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn goedgekeurd.

 

04. Nieuws vanuit de commissies. Jongeren. Vertegenwoordiging van commissie jongeren, Tim, is afwezig en Joke doet het woord voor hem: er is een bijeenkomst gepland in december van diverse verenigingen om samen in juni een zeskamp te organiseren. Festival Brandhout, zijn ze heel tevreden over, ook over het zeskamp. Verkeer: bij de basisschool in Mierlo-Hout gaat men in november of december borden en wegdek beschilderen om veilige schoolzones te creëren. De start is in MH, ook van de ouders wordt verwacht dat ze iets doen. Als iemand nog iets weet om aan te geven bij de gemeente m.b.t. verkeersveiligheid, dan graag doorgeven, zodat de stadswacht kan worden ingelicht. Gheynspark: was een doodlopende weg, is nu open gemaakt, maar wordt binnenkort weer doodlopend. Mierloseweg: is slecht gemaakt. Er is contact geweest met de gemeente met Stefan Schüller, hij probeert er zo snel mogelijk op terug te komen. Geluidsmeting bij het spoor: de nieuwsbrief van gemeente is ontvangen(en is tijdens deze avond verspreid onder de aanwezige belangstellenden); er wordt nog e.e.a. gerealiseerd. De klachten die er nog zijn, zijn bij de gemeente neergelegd, overlast doorgegeven. Ter hoogte van het station nabij Mierloseweg wil men ook nog schermen neerzetten; bewoners die niet mee hebben gedaan aan isolatie, kunnen op hun beslissing terugkomen. Tonny v Schijndel zegt dat ze helemaal niets heeft aan de spoorschermen, het geluid van de trein is net zo hard of nog wel harder dan voorheen; zij woont in de pastoor Verbeekstraat 14. Ze geeft toe in een interview  te hebben gezegd blij te zijn met het scherm, maar achteraf heeft ze er geen profijt van . Haar klacht wordt door de wijkraad bij de gemeente neergelegd. Historisch bewustzijn: Infoborden; het eerste bord is klaar, is gecontroleerd door Theo de Jong en Giel van Hooff, alles is goedgekeurd, de tekst hebben zij samengesteld. Voor de mensen uit de Apostelwijk: de spullen zijn uit de put i.v.m. condensproblemen. Het bord wordt op rvs frame gemaakt, ze gaan verder met het tweede bord, dit wordt Ashorst. Theo de Jong heeft toegezegd dat ze half december starten met doorsturen van illustraties en teksten voor de borden bij de grafheuvel Ashorst. Andere borden komen in de Hoofdstraat met zicht op Alphonsus, Hoofdstraat Unitasgebouw, er wordt overwogen of ze de drietip t.h.v . de Verfkampioen zullen nemen of een locatie op de Houtse Parallelweg bij de Helmatwoningen, (Duitse woningen). Het is de bedoeling om in maart/april alle borden te kunnen onthullen. Commissie 2016 wordt in punt 6 besproken.

 

05. “De MierloHoutenaar 2013”.

 • Stand van zaken. De opzet van de MierloHoutenaar wordt aan de aanwezigen uitgelegd. De website is aangepast, er wordt daar precies uitgelegd wie ervoor in aanmerking komt. Op de website is een veldje waarin genomineerden kunnen worden opgegeven. Er worden ook twee adressen bekendgemaakt waar men de genomineerde kan opgeven, bij bestuursleden Tim Kuijpers en Toon v.d. Kam. We hopen dat de nodige mensen worden aangemeld. de uitreiking vindt plaats tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst. we zetten het in de publicatie, wanneer de aanmelding binnen moet zijn. De voorzitter van de jury is Frans Stienen en vanuit de wijkraad en nog enkele andere juryleden, we proberen een objectieve jury te formeren. Wijkraadmedewerkers mogen niet worden genomineerd en het is een erkenning van mensen die iets betekenen voor de MH gemeenschap.

 

06. Wijkhuis “de Geseldonk”.

 • Financiële situatie. Tijdens de raadsvergadering is door de gemeente Helmond een subsidie van 1 miljoen is toegezegd, voor renovatie en inrichting. Voor de extra faciliteiten is de vraag of het geld voldoende is.  
 • Tijdspad. De overdracht is 1 december, SGM bestuur zou terugtreden, maar in de praktijk weten we niets omdat de gemeente dit moet regelen. Als dit is gebeurd dan pas kan de nieuwe stichting starten in de nieuwe situatie: een wijkhuis voor iedereen, gebruikers staan voorop. Zo zullen alle verenigingen gratis gebruik kunnen gaan maken van de faciliteiten
 • Bestuur nieuwe stichting + passeren akte. Komende week, op 21 november, wordt de stichting opgericht: stichting Wijkhuis de Geseldonk en stichting Mierlo-Hout-in-actie. Bestuursleden van Geseldonk: Jacques van Schijndel, Theo Kanters, Piet Maas, Tim Kuijpers, Hans Goossens en Jan Drouen. Mierlo-Hout-in-actie zal voor een deel dezelfde bestuursleden hebben als de eerste stichting, en verder willen we het aanvullen met vertegenwoordigers uit diverse groeperingen. Van de stichting Mierlo-Hout-in-actie wordt verwacht dat zij er zijn voor de gebruikers en activiteiten gaan organiseren. Vraag: over de Geseldonk, heeft de gemeente met gebruikende verenigingen overleg gevoerd over de afhandeling? Antw: betreft de verenigingen heeft de wijkraad de commissie 2016 opgericht waar alle verenigingen in konden deelnemen. Daar is steeds overleg mee geweest. Verder geldt dat de rechten van degene die nu gebruik maken van de Geseldonk voor de toekomst zijn geborgd. Commerciële activiteiten zijn ook in de toekomst welkom, maar we laten eerst alle verenigingen voorgaan voor het ontplooien van hun activiteiten. Ook al de groeperingen in Mierlo-Hout die inmiddels niet meer in de Geseldonk zitten, die willen we weer terug krijgen, dus willen we het zo breed mogelijk opzetten. Hoe het verder gaat met personen, is niet de zaak van de wijkraad, maar van het bestuur SGM en de gemeente. Er is al 1,5 jaar geleden contact geweest met de belanghebbende. SGM heeft deze mensen als huurder, daar hebben wij geen contact mee gehad, want SGM moet dat regelen en heeft daar de verantwoordelijkheid over.

 

07. Stichting Mierlo – Hout in Actie (werktitel).

 • Stand van zaken. Roland v.d. Ven namens de werkgroep jeugd: vraagt of de kindervakantieweek door kan gaan. Voorzitter: Ja tijdens de verbouwing van de geseldonk is het de bedoeling dat alle activiteiten door kunnen gaan; ze gaan daar met iedereen rekening houden, de Geseldonk moet kunnen doordraaien, dus het kan zijn dat men tijdelijk moet uitwijken, maar we willen dat het te gebruiken blijft. Indien mensen vragen hebben, dan kunnen deze gewoon aan de wijkraad gesteld worden. Vraag: kan men meer duidelijk zijn over beheer en exploitatie? Voorzitter: de gemeente Helmond geeft daarvoor subsidie voor de huur, het bedrag aan huur storten we weer terug, we krijgen een basissubsidie voor exploitatie van 40.000 euro, het 1e jaar wordt deze aangevuld met 60.000, het jaar daarna met 40.000, derde jaar 20.000 en daarna alleen de basissubsidie 40.000. Natuurlijk wordt er gestoeld op betaalde krachten naast de vrijwilligers. Dat heeft te maken met verantwoordelijkheid dragen.

 

08. Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari 2014.

 • Plaats. Gaat plaatsvinden in De Koning
 • Opzet. Een deel van het programma wordt ingeruimd voor de MH
 • Gastspreker. Wijkwethouder Frans Stienen.  

 

09. Allerlei.

 • Initiatief Helmond Sport. Wil een competitie tussen jongerenteams van iedere wijk. Tim zou het oppakken in Mierlo-Hout.
 • Talent Verplicht. Een nieuw traject door de gemeente om jongeren die in deze tijd getroffen zijn door werkloosheid. Het is moeilijk voor deze jeugd om een baan te vinden en voor die groep heeft gemeente Helmond traject opgezet. Men gaat nu bekijken of er in de wijk behoefte is om jongeren in te zetten voor iets met begeleiding door LEV groep en de organisatie die hen ontvangt, om hen zo plaats geven in maatschappij.
 • Stadswacht. We hebben toezegging dat deze meer de wijken ingaat, contactpersoon voor Mierlo-Hout is Harold Liebreks, daar gaan we contact mee opnemen. Aandachtspunten bij hem neerleggen.
 • Informatie i.v.m. wijkambassadeurs Rabobank. Jan Korbijn zou vanavond toelichten over wijkambassadeurs, en uitleggen wanneer je een beroep kan doen op het bedrag dat per wijk beschikbaar wordt gesteld>>>wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, dan komt hij alsnog toelichten.
 • Jongerenwerkers: Jan Drouen heeft voorgesteld om met voorzitters van wijkraden bij elkaar gaan zitten, om te kijken hoe de uren die beschikbaar zijn voor de jongeren efficiënter ingezet kunnen worden. De geplande bijeenkomst op 31 oktober is niet doorgegaan, omdat Steven ziek werd; Door de jongerenwerkers voor drie wijken in te zetten, en door de jeugdproblematiek in beeld brengen en met drie wijken aan te pakken. Bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingsavonden voor jongeren en hun ouders, waarom niet organiseren voor drie wijken samen. Vraag: misschien moeten jullie eens gaan praten met Humanitas, omdat die er al mee bezig zijn? Volgens de voorzitter is het de bedoeling om iedereen die iets kan bijdragen mee om de tafel te krijgen.

10. Wat speelt er binnen de wijk?

 • Positieve ontwikkelingen en/of initiatieven + knelpunten. Tonny woont naast een open plek, staat een hek omheen, vindt dit verschrikkelijk. Is het misschien mogelijk om er speeltoestellen of goaltje te maken, of een uitlaatstrook voor honden, speelveldje, hek weg? Voorzitter legt uit dat lege plekken de aandacht hebben van de wijkraad en deze bij de gemeente onder de aandacht zijn gebracht maar voor die plek waarvan Compaen eigenaar is, zou ze bij Compaen aandacht moeten vragen. Volgens Tonny zegt Compaen dat het hek er blijft staan en er wordt ook niets gebouwd. Jan Drouen wil best nog een poging wagen en iemand stelt voor om de bewonerscommissie te vragen of zij er iets mee kunnen doen? Loes kan dat misschien regelen? Er zal contact worden opgenomen met Loes contact om te vragen of ze dat wil doen. Henny heeft positieve zaken te melden vanuit Ashorst: de wijkvereniging is uitgebreid, er is een hele groep die activiteiten gaat organiseren, er is contact met Apostelwijk en zij gaan in de toekomst samen activiteiten organiseren. Ze hebben iemand die de website beheert. Het 25-jarig bestaan van de wijk Ashorst met de activiteit: Ashorst got talent , was groot succes, nu gaan ze zich opmaken voor 10-jarig bestaan van wijkvereniging Ashorst. Henny zou het fijn vinden indien het informatiebord in maart geplaatst wordt t.g.v. 10-jarig bestaan.

 

11. Financiën.

 • Stand van zaken Vogelaargelden en impulsbudget. De Vogelaargelden zijn helemaal afgewerkt, alles in ingediend, we moeten 164 euro teruggeven aan de gemeente. Impulsbudget: de indiening is een maand uitgesteld, is tot 1 december, een paar lopende zaken kunnen we daarmee nog afhandelen, Fanfare, Houts welvaren en nieuwe kerstboomverlichting voor Mierlo-Hout kunnen in aanmerking komen, daarna is het geld op. Volgend jaar is er een nieuw budget, daar is al een aanvraag voor binnen. Vraag: zijn alle Vogelaargelden de zaken aangeschaft? Ja, alles is aangeschaft en de lijst wordt gepubliceerd als deze klaar is.

 

12. Rondvraag. Cor Ketelaars: Op de Mierloseweg zijn de waterleiding vervangen, afwerking van de bestrating is heel slecht. Er wordt nog een opleveringsrondje gemaakt, dan wordt alles nog hersteld om in goede staat terug te brengen. Volgens Mario van Vlerken van de gemeente Helmond hoef je in deze niet naar de waterleiding maatschappij te bellen, maar naar de gemeente bellen, voor klachten openbare meldingen, dan komt het bij de juiste persoon. Reggie Spoormakers van Houtse toneelgroep: is er een oplossing voor de zaken betaald uit Vogelaargelden die ze uitlenen aan andere verenigingen en die dan kapot terugkomen? Wie draait er voor op? Jan Drouen: de zaken die breed ingezet kunnen worden die kunnen voor iedereen gebruik worden. Andere verenigingen geven aan dat zij een borg vragen, zodat ze het kunnen laten repareren als ze het kapot terugkrijgen. Het is zaak om zuinig om te gaan met de spullen! Vraag: Moet een vereniging als deze stopt en ze hebben spullen van Vogelaargelden, deze aan de gemeenschap teruggeven? Jan Drouen: Mocht dat voorkomen en de spullen zijn nog bruikbaar dan kan het logisch zijn dat ze aan de gemeenschap teruggegeven worden, maar daar zal niet zo snel sprake van zijn.

13. Einde van de bijeenkomst (21.30 u.) vergadering gesloten om 21.15 uur.