Slide11

Blog

Verslag – Openbare wijkbijeenkomst op 26 maart 2014 20.00 uur in De Geseldonk

Verslag openbare wijkbijeenkomst op 26 maart 2014 20.00 uur in De Geseldonk

 

Aanwezig: Toon van de Kam, Jan Drouen, Cor van Rijsingen, Mario Coolen, Tim Kuijpers, Anja Donkers (notulist) Joke van Eemeren, Henk v.d. Westerlo, Lex van Gennip, Jan Roefs, Jan van Rest, Jacques van Schijndel, Eric van Kilsdonk, Hanneke Merkx, E. Brouwers, Piet Maas, Wil van Loon, Jeroen Verbakel, Theo Proost, Wilhelmien Bodenstaff, Carel Steenbakkers, Hans Meulendijks, Mario van Vlerken, Henri van Vonderen, Wim Brouns, Wim Mulkens, Cor Ketelaars, Tonnie van Schijndel, Wim Boetzkes, Berry Smits, Harrie van Dijk.

Afwezig met kennisgeving: Ans Custers, Hans Goossens, Herbert von Reth, Steven Huijser, Reggie Spoormakers, Rob van Eekeren, C.A.H. de Koning.

 

01. Welkom.   Voorzitter heet de belangstellenden welkom voor de eerste keer in de Geseldonk en vraagt hen de presentielijst zo uitvoerig mogelijk in te vullen, we willen de mailinglist up to date maken

 

02. Notulen Wijkbijeenkomst WB010. Geen opmerkingen

 

03. Nieuws vanuit de commissies. Joke namens commissie verkeer: schoolzone is aangelegd in december, scholen worden nog bezocht i.v.m. extra problemen die er zijn, op 14 mei is er een workshop voor nieuwe scholen, onder voorbehoud, er komt binnenkort een infoavond over het Texdeco terrein, woningen en bedrijven worden er gepland, de procedures i.v.m. het bestemmingsplan zijn opgestart. Jongeren: commissie jongeren is uitgebreid met een 15-tal jongeren. De werkgroep jongeren Mierlo-Hout is bezig met een feest te organiseren in de Geseldonk, staat gepland voorlopig op 10 oktober. Er is een nieuwe website www.jongerenmierlohout.nl  daar wordt een nieuw evenement aangekondigd: de Vaderdagspelen op 15 juni, georganiseerd i.s.m. de fanfare en Scouting MH die op 14 juni de Zomerspelen gaan houden voor jongeren tot 12 jaar, de Vaderdagspelen is voor 13 jaar en ouder. Teams die zich willen inschrijven: alle info op de site, ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Historisch bewustzijn: infoborden, er zijn er twee gereed: Apostelwijk was al bekend, Ashorst dat het lang duurde komt omdat het steeds moest worden verbeterd en opnieuw moest worden bekeken. Een voorbeeld van het bord Ashorst is door Mario Coolen getoond. Er is nog een aanpassing gevraagd door de wijk Ashorst. Andere borden: morgen komen de leden van heemkunde Myerle, voor de samenstelling van de borden. We hopen voor de bouwvak klaar te zijn. De put wordt op 4 april weer heringericht en de omgeving wordt mooi ingericht door gemeente.

04. Nieuwe opzet “Wijkraadvergaderingen”. Dit is een voorstel, we vragen reacties!

  • Informatie voortaan via media. Informatie vanuit commissies worden via de media, MierloHoutenaar, Damiaan, De Loop en de Houtvonken verspreid en daarnaast willen we themabijeenkomsten organiseren zoals onderstaand.
  • Mogelijke aandachtsgebieden benoemen en deze uitwerken met de wijk.

–       Voorbeelden zijn:

*Vangnet voor senioren en anderen binnen de wijk. Voor de komende wijkraadvergadering willen we bewoners uitnodigen en mensen die beroepsmatig of bij een bepaalde vereniging met de ouderenproblematiek te maken hebben. Jan geeft enkele voorbeelden als voorstel voor de eerste bijeenkomst. Wie wil meedenken voor opzet van de bijeenkomst? Piet Maas biedt aan mee te komen denken. KBO is al bezig om de belangen van de senioren voorop te stellen, hij stelt dat op deze manier de krachten te kunnen bundelen. Samen rond de tafel met de bewoners zodat Mierlo-Hout op de problemen is voorbereid. Jan van Rest wil zich inzetten om mensen te mobiliseren om mee te helpen. Cor Ketelaars stelt voor ook de woningbouwvereniging hierbij te betrekken. Op 13 maart hebben de gezamenlijke ouderenbonden een discussieavond gehad met politieke partijen, daaruit bleek, dat de politiek ook niet weet hoe het moet. In de 2e kamer is ook het budget nog niet geregeld.  Jan stelt voor het de volgende vergadering gewoon te proberen.

*Een vriendelijke wijk voor jeugd en jongeren.

*Een bruisende wijk met uitstraling.

*Verleden, heden, toekomst.

*Sport, spel en ontspanning.

 

05. Evaluatie “De MierloHoutenaar 2013” en Nieuwjaarsbijeenkomst 2014. Het initiatief is gestart in het afgelopen jaar. Jan van Rest, ‘mijn uitverkiezing kwam als een volslagen verrassing, het kwam heel plezierig over, ik heb het ervaren als een waardering, en wil het comité daarvoor bedanken.’ Hij wordt er nog steeds mee gefeliciteerd. Ook memoreerde hij nog even de bos rozen voor Jan Drouen. Na de vakantie gaan we om nieuwe kandidaten vragen. Jan Roefs, geeft aan dat er veel meer bezoekers waren. Voorzitter: de Nieuwjaarsbijeenkomst blijft door de wijk rouleren: Adelaars en De Koning en De Geseldonk.

 

06. Stichting “Wijkhuis de Geseldonk” en Stichting Mierlo – Hout in Actie.

  • Informatieavond op woensdag 2 april. 26 groeperingen hebben zich al aangemeld. Ze kunnen zich nog steeds bij Tim aanmelden. 62 personen komen al. 

 

07. Allerlei.

  • Initiatief Helmond Sport. Tim: De Buurtleage, is een initiatief van Helmond sport en enkele organisaties. Ze zoeken in iedere wijk een 7-16 jongeren om een team te vormen. Moeten tussen 12 en 16 jaar zijn en ze gaan in de buurt voetballen, kickoff is in Helmond Sport stadion. Op vrijdag en zondag wordt er gespeeld, Jibb en LEVgroep zijn aan het ronselen, we zoeken er nog enkele. De hoofdzaak is om maatschappelijke zaken aan te pakken binnen de wijk. Voetballers van HS werken ook aan de wedstrijden mee en gaan in gesprek met de jongeren om hen te motiveren. We hopen dat dit ieder jaar terug komt. Tonnie v. Schijndel vindt het jammer dat Compaen niet word genoemd in het rijtje organisatoren. Compaen doet niet mee, het is niet bekend waarom niet, Helmond Sport is de initiatiefnemer voor alles, dus we weten niet of Compaen benaderd is.
  • Informatie i.v.m. wijkambassadeurs Rabobank. Jacques van Schijndel vertelt over de Rabo ambassadeurs: ideeën die leven in de wijk en voor de wijk, daar is een potje van 10.0000 euro voor. Jacques geeft als voorbeeld: laatst nog het eetpunt Huijsakker een bijdrage gedaan, er zijn meerdere projecten, ze ontvangen graag ideeën uit de wijk, dus dien het in en misschien kunnen ze het honoreren. Jacques heeft brochure en inschrijfformulier bij zich.

          KORTE PAUZE voor koffie en thee. 

08. Wat speelt er binnen de wijk?

  • Positieve ontwikkelingen en/of initiatieven + knelpunten. Piet vanuit KBO betreft hun activiteiten vanuit Vogelaargelden: ze zijn nog steeds bezig met geven van computercursussen. De belangstelling voor Windows 7 begint al af te nemen, er wordt nog bijscholing gegeven aan vrijwilligers van de Huijsakker, Excel Word en PowerPoint. De seniorenvakantieweek is in voorbereiding, ze hebben een verzoek van Helmond-West om dit samen te doen. Berry Smits vanuit de Apostelwijk: de ontwikkelingen met betrekking Goorloopzone zitten in versnelling. Medio dit jaar komt definitief ontwerp op tafel. Het proberen vanuit de Apostelwijk om het witte gebouw te kunnen behouden loopt op niets uit. Het kan zijn dat er ontwikkelingen komen in de speeltuin Helmond-West, gelieerd aan de Goorloopzone. Het betreft de aanleg van de beweegtuin. De wijkraad Mierlo-Hout is uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar ze heeft ervoor gekozen om geen financiële bijdrage te geven aan de beweegtuin. Helmond-West heeft daar meer geld voor. Jibb doet aanvraag voor beweegtuin met de bedoeling dit te combineren met de speeltuin. Een doorn in het oog blijven de braakliggende terreinen met name die op de Mierloseweg. Positieve opmerking betreft de bestrating e.d. Hans Meulendijks is echter niet tevreden over de bestrating, er is wel al een en ander toegezegd door de gemeente.

 

09. Financiën.

  • Voorwaarden i.v.m. financiële ondersteuning. Penningmeester Toon van de Kam: het impulsbudget is hetzelfde als vorig jaar, er is weer 7500 euro ter beschikking om uit te geven, de regels zijn hetzelfde: de aanvrager betaalt zelf de helft en de andere helft komt uit impulsbudget, er is nog plaats voor een aanvraag, er zijn slechts twee aanvragen binnen. Financiële ondersteuning vanuit de wijkraad: er was een vanzelfsprekende financiering, twee jaar geleden zijn die voorwaarden veranderd: vanuit de organisatie moet eerst een begroting worden ingediend en er moet betrokkenheid worden getoond met de wijkraad, dat heeft geresulteerd in ruime halvering van de subsidieaanvragen. Zo houdt de wijkraad wel wat geld over, een aantal buurtverenigingen hebben niet gereageerd, anderen wel. In de notulen hadden ze kunnen lezen, dat we er voorwaarden aan stelden. Buurtpreventie Jeroen is aanwezig. Hij vraagt zich af: Het 10-jarig jubileum van de wijkvereniging is voorbij, er is geld voor initiatieven, maar hoe blijf het buurtpreventieproject draaien, als de bijdrage is afgeschaft? Toon antwoordt: door een activiteit te organiseren en een begroting in te dienen. Jeroen: Ze organiseren een fietstocht, nu is de vraag of ze het volgend jaar nog kunnen doen. Ze geven een overzicht van de financiën, maar wat verwacht de wijkraad? Toon neemt hem na de vergadering even apart om een en ander uit te leggen. Tim Kuijpers licht toe: geld uit de gemeenschap, daar wordt voor verwacht dat ze ook belangstelling hebben voor de wijk.

 

10. Pilot WijkVrijwilligerscentrale.

  • Presentatie. Er is een Initiatief vanuit Brandevoort en Mierlo-Hout om samen te kijken naar vraag en aanbod vrijwilligers, Maja Bunthof is gevraagd om een presentatie daarover te geven. Joke van Eemeren is daar vanuit de wijkraad bij betrokken. Er wordt een PowerPoint gehouden en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Het is mogelijk dat het initiatief in een later stadium wordt gedragen door MH en BV maar ook Stiphout en Warande. LEVgroep is daarbij betrokken. Er wordt nu weinig gebruik gemaakt van de vrijwilligerscentrale in Helmond en deze is niet up to date, ze willen het eigenlijk innoveren, maar daar is geen geld voor. We willen dus echt beginnen met de wijkteams. Het is niet alleen vrijwilligers voor verenigingen maar we zouden dit ook kunnen doen voor particulieren. Het initiatief is positief ontvangen. Jan Roefs denkt dat het goed is als de gemeente een dergelijk initiatief gaat ondersteunen en wellicht zelfs faciliteren.

 

11. Rondvraag. Henk van de Westerlo vraagt of er nog nieuws is over het braakliggend terrein tegenover de Houtse Bazar? Voorzitter vertelt: op dit moment niet. Er wordt over gedacht en als wijk gaan we voor een parkeerplaats, maar of het lukt, weten we nog niet.                                                                  

 

12. Einde van de bijeenkomst (21.30 u.) Einde 21.50 uur