Slide12

Blog

Ontwerpbestemmingsplan

Bron: Bekendmakingen gemeente Helmond 21 december 2011

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de ontwerp bestemmingsplannen “de ontwerpbestemmingsplannen: “Brandevoort Oost” en “’t Hout” met ingang van 22 december 2011 zes weken door een ieder kunnen worden ingezien.
Het plan “Brandevoort Oost” is een beheerplan voor het stedelijk gebied aan de westkant van de stad, ten westen van de woonwijk Mierlo-Hout.
Het plangebied bestaat uit twee delen:
1. het woongedeelte ten zuiden van de spoorlijn tot aan het Eindhovens kanaal
2. het bedrijvendeel tussen de spoorlijn en de A270, de snelweg tussen Helmond en Eindhoven.
Dit bestemmingsplan vervangt o.a. de bestemmingsplannen Brandevoort en Geldropseweg – West.
Het plan “’t Hout” is een beheerplan voor het stedelijk gebied van de wijk ’t Hout. Aan de zuidzijde vormt het Eindhovens Kanaal de begrenzing, aan de oostkant de Zuid-Wilemsvaart en Goorloop, aan de noordkant de Europaweg en aan de westkant het Coovelsbos, Brandevoort en de Geldropseweg.
De plannen kunnen worden geraadpleegd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: De gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost of bestemmingsplan ‘t Hout. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellennaar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 58 74 55.

bestemmingsplan ontwerp regels

bestemmingsplan ontwerp toelichting

Goorwal-AKO

Lijst bedrijsactiviteiten 2009 volledig

NL.IMRO.0794.1300BP080222-1000 blad1 (22-12-11) verkleind

NL.IMRO.0794.1300BP080222-1000_blad2 (22december2011)