Slide14

Blog

Vijf wijkbewoners benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau

Dit jaar vond lintjesdag plaats op vrijdag 27 april.  Aan vier inwoners van Mierlo-Hout werd op deze dag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. In de Gaviolizaal en het kasteel te Helmond werden de heren Stoffels, van Schijndel, van Loon en Mevrouw Steenbergen benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De Koninklijke onderscheiding werd aan hen uitgereikt door Burgemeester Fons Jacobs.  Dhr. Leo van Aerle is de vijfde inwoner van Mierlo-Hout die op 27 april werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dhr van Aerle verbleef op lintjesdag nog in het Elkerliek ziekenhuis. De Koninklijke onderscheiding zal later deze maand aan dhr. van Aerle op zijn huisadres worden uitgereikt. Namens het bestuur van Wijkraad Mierlo-Hout alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd!

 

 

 

 

Wil van Loon

 

Dhr. Wil van Loon (Foto Cofoto, Mario Coolen)

1998-heden Vice-voorzitter/ PR. Commissaris Bridgeclub ’t Houtse Slem

De heer Van Loon heeft  sinds de oprichting in 1998 zitting in het bestuur van bridgevereniging ’t Houtse Slem, die circa 60 leden telt. Naast het fungeren als vice-voorzitter is hij belast met de PR voor deze vereniging. Hij regelt  dat er regelmatig artikelen over de vereniging in de dag en in de huis aan huisbladen komen te staan. Op de wedstrijdavonden (40 per jaar) bewaakt hij de speelklok en verricht anderszins ondersteunende werkzaamheden voor de wedstrijdleiding. Jaarlijks zijn er 5 bestuursvergaderingenringen.

 1991- heden Lid commissie 55+ tennisvereniging ’t Trambaantje

Na zijn terugtreden uit  het arbeidsproces is de heer Van Loon lid geworden van tennisvereniging ’t Trambaantje in Helmond. Binnen deze vereniging is hij  de contactpersoon voor de 55 plus groep. Voor deze groep organiseert hij vanaf 2001 jaarlijks het 55plus toernooi

1996-2008 Lid klankbordgroep Mierlo-Hout/lid wijkraad  Mierlo-Hout

In 1991 is de heer Van Loon lid  geworden  van de werkgroep Leefbaar Mierlo-Hout Als vrijwilliger heeft hij zich ingezet voor alles wat met  het stadsdeel Mierlo-Hout te maken  heeft. In 1996 is hij lid geworden van de gemeentelijke klankbordgroep Mierlo-Hout als overlegplatform van de gemeente met inwoners over zaken die liggen op het terrein van stadsbeheer en leefbaarheid In dat zelfde jaar is toegetreden tot de wijkraad Mierlo-Hout. Binnen deze overlegfora heeft hij zich zeer actief getoond. Veel zaken hadden zijn belangstelling; hij stelde  concrete vragen en volgde de reacties van de gemeente kritisch. Als wijkvertegenwoordiger gaf hij blijk van een brede blik en van kennis van zaken die speelden in het stadsdeel Mierlo-Hout

1956 – heden Actief als bestuurslid, scheidsrechter en vrijwilliger in de volleybalsport

Al vanaf 1955 is de heer Van Loon actief als vrijwilliger ten behoeve van de volleybalsport. In dat jaar is hij lid geworden van volleybalvereniging S.I.O.S.  In 1956 werd hij secretaris van deze vereniging en naderhand van volleybalclub Helmond. In 1969 werd hij voorzitter van volleybalclub Polaris als rechtsopvolger van volleybalclub Helmond.  Na de fusie met volleybalclub Dynamiek in 1979 werd hij de voorzitter van  de fusieclub, volleybal club Polaris. Die functie heeft hij vervuld tot en met 1980. Daarna is hij betrokken gebleven bij deze vereniging als vrijwilliger door het verzorgen van trainingen, het organiseren van toernooien en het verzorgen van publiciteit voor Polaris, welke laatste werkzaamheid hij nog tot de dag van vandaag uitoefent. Daarnaast  is hij jarenlang scheidsrechter geweest vanaf 1980 voor de Nederlandse Volleybal bond.  Mede uit erkenning voor het werk voor de volleybalbond heeft hij de bondsspeld van de Nevobo ontvangen. Door zijn optreden a;s freelance verslaggever heeft hij lokaal de beoefening van de volleybalsport  in de belangstelling gehouden.

Loes Steenbergen- Boijmans

Mevr.  Loes Steenbergen (Foto Cofoto, Mario Coolen)

1994-heden Secretaris  huurdersbelangenvereniging woningbouwvereniging Compaen (tevens voorzitter in periode 1996-2009)

Als huurder van woningbouwvereniging Compaen in het Helmondse stadsdeel Mierlo-Hout is mevrouw Steenbergen-Boijmanns in 1994 betrokken bij de oprichting van de huurdersbelangenvereniging van deze corporatie. Die functie vervult zij tot op de dag van vandaag. In de periode 1996 tot 2009 heeft zij dit gecombineerd met het voorzitterschap. In de periode 2007-2010 nam zij daarnaast het penningmeesterschap waar. Deze huurdersbelangenvereniging komt op voor de belangen van de huurders in het Helmondse werkgebied van de corporatie. In al die jaren is zij een gewaardeerd gesprekspartner geweest van de directie waarmee zeer regelmatig overleg is gevoerd. Als vertegenwoordiger van de huurdersbelangenvereniging Compaen heeft zij  in de periode 1999 tot op heden ook deelgenomen aan het overleg binnen de wijkraad Mierlo-Hout. Deze wijkraad is een overlegpartner met de gemeente Helmond inzake leefbaarheidaangelegenheden.

 1983-heden Lid bestuur stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout, waarvan voorzitter in de periode 1997-2001

In 1983 is mevrouw Steenbergen-Boijmanns toegetreden tot het bestuur vande stichtingSamenlevingsopbouw Mierlo-Hout. Deze stichting organiseert tal van activiteiten  op sociaal-cultureel vlak voor de bevolking van Mierlo-Hout, een stadsdeel met 12.000 inwoners. Momenteel is er een viertal werkgroepen die ressorteren onder het bestuur. Dat zijn de werkgroep Jeugd Mierlo-Hout, de Houtse Toneelgroep, Ouderen Creatief en Creatief met klei. Door haar inzet werkt zij mee aan het faciliteren van de verschillende activiteiten en  draagt zij ook zorg voor de begeleiding van de activiteiten in de werkgroep.

 1994-heden lid Platform Helmondse  Bewonersorganisatie

In de gemeente Helmond spreken vertegenwoordigers van de verschillende huurdersbelangenverenigingen met elkaar over de collectieve belangenbehartiging richting gemeente en woningbouwcorporaties.  Als bestuurslid van huurdersbelangenvereniging Compaen neemt mevrouw Steenbergen-Boijmanns sinds 1991 deel aan het overleg. De standpuntbepaling over onderwerpen die binnen het platform aan de orde komen wordt voorbereid in werkgroepen. Mevrouw Steenbergen neemt  deel aan het overleg in de werkgroep als in het platform. Zo heeft zij de afgelopen jaren meegewerkt aan de totstandkoming van een sociaal plan waarin de rechten van de huurders zijn vastgelegd, aan de advisering over de prestatieafspraken van de Helmondse corporaties met de gemeente en aan een reactie op de ontwerp Woonvisie Helmond 2007-2015. inhaar opstelling binnen het platform komt zij op voor de belangen van de huurders van woningbouwvereniging Compaen maar heeft zij ook voor het belang  van het gezamenlijke optrekken met de bestuurden van de andere huurdersbelangenverenigingen.

Mathieu Stoffels

Dhr. Mathieu Stoffels. (Foto Cofoto, Mario Coolen)

1971-heden instructeur en van 1980 – 1997 trainer/coach van de zwemvereniging de Helmondse Watervrienden

In 1971 heeft de heer Stoffels het diploma zwemleider behaald. Vanaf die tijd is hij als instructeur actief bij zwemvereniging De Helmondse Watervrienden (momenteel 770 leden). In de loop der jaren heeft hij vele jeugdige Helmonders geholpen met het behalen van de nodige zwemdiploma’s.

In de periode 1980-1997 heeft de heer Stoffels ook gefungeerd als (hoofd) trainer/coach van de wedstrijdploeg. Hij behoorde tot een van de initiatiefnemers om te komen tot op de oprichting van deze ploeg. Deze wedstrijdploeg heeft deelgenomen aan de landelijke competitie. Sommige deelnemers zijn indertijd uitgenodigd deel te nemen aan bondstrainingen en zijn in aanmerking gekomen om deel te nemen aan internationale wedstrijden. Als trainer-coach is hij belast geweest met het opstellen van trainingschema’s, het begeleiden van aankomende trainers en heeft hij zitting gehad in de commissie wedstrijdploeg.

Binnen de vereniging heeft de heer Stoffels zitting in de commissie Diploma zwemmen. Een bepaalde episode heeft hij hiervan als interim voorzitter gefungeerd. Ook is hij actief geweest als waterpoloscheidsrechter.

1981 – heden Voorzitter commissie Gevel en Wagen van carnavalsvereniging De Houtse Kluppels

Sinds 1981 is de heer Stoffels lid van carnavalsverenging De Houtse Kluppels. Binnen deze vereniging is hij sinds 2000  voorzitter van de commissie Gevel en Wagen. Deze commissie houdt zich bezig met de aankleding van woonhuizen bij de carnavalsviering en de bouw en het rijden met de Prinsenwagen. De heer M.F.G. Stoffels bestuurt tijdens de optocht de trekker van de prinsenwagen.

Jacques van Schijndel

Dhr. Jacques van Schijndel. (Foto Cofoto, Mario Coolen)

1961-heden lid fanfare Unitas en actief op vele fronten binnen vereniging, sinds 2009 is hij vice-voorzitter van deze fanfare

Al van jongs af aan is de heer J.F.L.M. van Schijndel actief bij fanfare Unitas in het Helmondse stadsdeel Mierlo-Hout. In eerste instantie was hij actief als muzikant. Vanaf de jaren tachtig zet hij zich ook als vrijwilliger in voor verschillende verenigingsactiviteiten: een aanval met het 24 uur fietsrecord op het Guinness Book of Records, de organisatie van een wijkontbijt voor duizenden wijkbewoners, de organisatie van de wielervierdaagse en de organisatie van reizen van de fanfare. Voorts is hij voor het bestuur en de commissarissen  een gesprekspartner bij het vormgeven van financiële aangelegenheden binnen dit grote muziekgezelschap. Zo maakt hij deel uit van het beschermcollege van fanfare Unitas dat waakt over de solvabiliteit van de fanfare. Vanaf 2009 fungeert hij als vice-voorzitter van fanfare Unitas. In die hoedanigheid heeft hij een grote bijdrage gegeven aan een nieuw beleidsplan. Ingezet is op de instroom van jeugd, het leggen van de relaties naar de basisscholen en het verwerven van middelen voor nieuwe instrumenten. Ook is hij betrokken bij de uitgave van een wekelijkse nieuwsbrief om de communicatie tussen de leden van de vereniging te optimaliseren.

1996-2005 bestuurslid en voorzitter carnavalsvereniging De Houtse Kluppels

In 1996 is de heer J.F.L.M. van Schijndel toegetreden tot het bestuur van carnavalsvereniging De Houtse Kluppels. Het gaat hier om een grote carnavalsvereniging die in het stadsdeel Mierlo-Hout, 12.000 inwoners, het carnaval organiseert.  Binnen de vereniging hebben alle leden zitting in commissies om de verschillende activiteiten voor te bereiden. Deze commissies worden getrokken door bestuursleden. In 2000 werd de heer J.F.L.M. van Schijndel benoemd tot millenniumprins. Van 2001 tot en met 2005 heeft hij het voorzitterschap van deze vereniging bekleed. Veel tijd is daarbij gaan zitten in de voorbereiding van het 44-jartig bestaan van de vereniging in 2005. Als bijzondere verdienste van het bestuurslidmaatschap van de heer Van Schijndel wordt ook genoemd zijn initiatief  om een ambassadeursgroep voor de verenging in het leven te roepen. Deze ambassadeurscommissie staat de vereniging bij op het gebied van sponsoring, vertegenwoordiging en functioneert ook als klankbord voor het bestuur.

Bestuurslid Ondernemersvereniging Mierlo-Hout 2002-2008/lid beurscommissie 2005-2007, thans nog adviseur van de vereniging

Van 2002 tot 2008 heeft de heer JF.L.M.  van Schijndel ook zitting gehad in het bestuur van de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout. Deze vereniging bindt de in het stadsdeel Mierlo-Hout werkzame winkeliers en kleine ondernemers. Om de binding van de klanten aan de winkeliers in het stadsdeel Mierlo-Hout te versterken heeft hij in 2005 het spaarsysteem Houtsnippers geïntroduceerd. Dit spaarsysteem is succesvol gebleken.  De heer van Schijndel heeft nog steeds bemoeienis met de exploitatie van dit systeem. Ook fungeert hij nog steeds als adviseur van het bestuur. Als bestuurslid heeft hij in de periode 2005-2007 zitting gehad in de beurscommissie. Deze commissie organiseert elk najaar een succesvolle consumentenbeurs voor de bewoners van Mierlo-Hout.