slide23

Blog

Aanvragen voor impulsbudget 2013

Zoals bekend heeft Mierlo-Hout in de afgelopen jaren gebruik kunnen maken van de Vogelaargelden. Met deze gelden zijn veel initiatieven van bewoners gerealiseerd. De Vogelaargelden zijn op, maar dat is niet het einde van gesubsidieerde wijkinitiatieven. Alle Helmondse wijken hebben met ingang 2013 de beschikking over het Impulsbudget ter hoogte van 7500 euro. Dit geld kan in en door de wijk worden ingezet voor initiatieven die de leefbaarheid en samenhang bevorderen en verbeteren. Voor wat betreft de regels voor het aanvragen van middelen uit het impulsbudget heeft de gemeente besloten de regels te hanteren zoals die ook voor de Vogelaargelden werden gebruikt. Anders dan met de Vogelaargelden eist de wijkraad dat de aanvrager zelf 50% van de gelden inbrengt. De aanvragen kunnen uiterlijk een week voor 13 mei worden aangeleverd bij de wijkraad. De Wijkraad heeft de intentie om tijdens de openbare wijkraadvergadering op 13 mei in De Koning de ingekomen aanvragen openbaar te maken. De wijkraad voorziet de aanvraag van een advies en dient dit tezamen met de aanvraag in bij het college. Het college beoordeelt het ingediende initiatief en neemt een besluit over toekenning van budget.
Het informatieformulier of het aanvraagformulier kunt u via de onderstaande links downloaden of neem contact op met Toon v.d. Kam, Dolfijnlaan 84 te Mierlo-Hout. Tel 525903.

Download het informatieformulier in PDF formaat         Download het aanvraagformulier in PDF formaat