Slide04

Blog

Nieuwe start voor Geseldonk

Wijkhuizen vormen veelal het sociale hart van een wijk. Een plek waar wijkbewoners bij elkaar komen. Voor een goed gesprek, een cursus, een vergadering …  Een plek die multifunctioneel, voor vele doeleinden dus, gebruikt wordt. Een plek waar bewoners de kans krijgen om mee te doen en er bij te horen. Om te zorgen dat De Geseldonk zo’n ontmoetingsplek is, gaan we de Geseldonk flink renoveren.

Commissie 2016
Door de wijkraad van Mierlo-Hout is de Commissie 2016 gevormd. Deze commissie heeft het jaar 2012 gebruikt om na te denken over hoe een verbeterde wijkaccommodatie voor Mierlo-Hout eruit zou kunnen zien. Moet er nieuwbouw komen? Is renoveren een optie? zijn vragen waar de commissie zich over gebogen heeft. De commissie is een afspiegeling van de diverse verenigingen in de wijk. De gemeente voert gesprekken met een afvaardiging van deze commissie. Dat zijn de heer Drouen (wijkraad), de heer Van Schijndel (lid commissie) en de heer Van Bavel (bestuur Stichting Gemeenschapshuis Mierlo-Hout).

Deprivatiseren en renoveren
Op dit moment is de Geseldonk het eigendom van de Stichting Gemeenschapshuis Mierlo-Hout (SGM). De exploitatie wordt door een commerciële uitbater gedaan.
Guus van Bavel (namens de Stichting Gemeenschapshuis Mierlo-Hout): “Om het behoud van de Geseldonk voor de wijk Mierlo-Hout te waarborgen, zijn enkele jaren geleden op initiatief van het SGM gesprekken met de gemeente gestart. Dit  om te zien of een mogelijke teruggave van de Geseldonk mogelijk zou zijn.  Voortgang van de huidige constructie van eigendom en uitbating zou namelijk op langere termijn geen haalbare zaak geweest zijn. Het SGM bestuur  heeft de gemeente om die reden gevraagd het pand over te nemen.”

Eind 2012 hebben de afvaardiging van de Commissie 2016 en wethouder De Leeuw gezamenlijk gesproken over het overnemen (deprivatiseren) en renoveren.  De keuze voor renoveren komt mede voort uit de beperkte financiële middelen. Een nieuw wijkhuis op een nieuwe locatie is met het beschikbare geld namelijk niet te realiseren.

Wethouder De Leeuw: “Ik zie een enorme daadkracht en betrokkenheid bij de vrijwilligers in Mierlo-Hout. De ideeën die de betrokkenen genereren. De doortastende wijze waarop ze met ideeën, suggesties en wensen aan de slag gaan. En vooral de wens om samen op te trekken, bevestigt mijn indruk van de veerkracht van Mierlo-Hout. We zijn samen op weg naar een multifunctioneel wijkhuis dat voorbereid is op de toekomst. Een plek waar alle inwoners van Mierlo-Hout straks weer graag zullen komen”.

Tijdspad
Projectleider Kim Daelmans (gemeente): “Het streven is dat de gemeente op 1 januari 2014 eigenaar is van het pand. De komende maanden zullen de plannen voor de renovatie en het vernieuwde wijkhuis verder worden vormgegeven. Vervolgens moet het college van burgemeester en wethouders van Helmond de plannen goedkeuren en ook de gemeenteraad haar mening geven. Het gaat immers om een fors bedrag: € 700.000,-. Als het plan wordt goedgekeurd, dan start de gemeente direct met het uitwerken van de plannen en moet een aanbestedingsprocedure doorlopen worden. Dit proces kost tijd. Naar verwachting zal de renovatie pas vanaf medio 2014 van start kunnen gaan.”

Een nieuw bestuur
Het huidige bestuur van De Geseldonk heeft aangegeven vanaf 1 januari 2014 te stoppen. De bestuursleden dragen hun taken dan over aan een nieuw bestuur. Dit bestuur moet nog gevormd worden. Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan bij dhr. Drouen van de wijkraad.

Hoe verder?
De afgelopen maanden is door de afvaardiging van de Commissie 2016 samen met de Stichting Gemeenschapshuis Mierlo-Hout (SGM) hard gewerkt aan een ontwikkelingsplan voor de vernieuwde Geseldonk. Er is onder andere gekeken naar de accommodatiewensen en de toekomstige mogelijkheden van De Geseldonk. De Commissie 2016 zal het ontwikkelplan de komende maanden verder vormgeven in overleg met de gemeente .

Informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan geregeld op de website van de wijkraad: www.wijkraad.mierlo-hout.org