Slide15

Blog

Baggeren en vervangen oeverbeschoeiing vijver Ganzewinkel

Persbericht helmond 06 augsutus 2012

Baggeren en vervangen oeverbeschoeiing vijver Ganzewinkel

Gemeente Helmond gaat vanaf augustus werkzaamheden uitvoeren bij de vijver in het park Ganzewinkel. Deze vijver ligt bij Houtsdonk, aan de Heeklaan. De vijver wordt uitgebaggerd en een deel van de oeverbeschoeiingen wordt vervangen. In augustus wordt een aantal planten en struiken aan de waterkant gerooid. Vanaf eind september wordt er gebaggerd. De werkzaamheden duren tot eind oktober. Bij te nat weer kan het werk langer duren.

De vijver in park Ganzewinkel is in de loop der jaren steeds ondieper geworden. Om de vijver in stand te houden en de waterkwaliteit te verbeteren, wordt de vijver uitgebaggerd. Overtollige modder en beplanting wordt verwijderd en de vijver wordt schoongemaakt. Dit is nodig om de waterdiepte op peil te houden en een (te) voedselrijke waterbodem te verwijderen. Hierdoor wordt de kans op overmatige algengroei verminderd en ontstaat er een gevarieerdere populatie aan planten en dieren in het water.

Slib
Bij het baggeren komt ongeveer 3.000m3 slib vrij. Dit wordt afgevoerd naar een daarvoor aangewezen perceel in Helmond. Om een orde van grootte aan te geven: als men het slib over een voetbalveld zou verdelen, zou het 45 cm hoog liggen. Bij het baggeren wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de vissen en andere dieren te ontzien.

Vervangen oeverbeschoeiing
Tegelijkertijd met de baggerwerkzaamheden wordt een gedeelte van de oeverbeschoeiing van de vijver vervangen. De huidige beschoeiing is versleten, waardoor de oever van de vijver begint te slijten. De beschoeiing aan de zijde van het park wordt vervangen. Het overige deel wordt niet vervangen. Dit verruigt en wordt daardoor een natuurlijke oever. Een oeverbeschoeiing is een houten constructie aan de rand van de vijver, die voorkomt dat het water de oever in spoelt, waardoor de oever slijt.